Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 24/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και έκδοση ΚΟΔ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 24/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και έκδοση ΚΟΔ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και διανομής μερίσματος.

3) Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

4) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022). 

5) Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

6) Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

7) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

8) Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

10) Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

11) Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12) Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

13) Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

14) Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

15) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v