Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι επανεπένδυσαν το μέρισμά τους

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι εξέδωσε 7.423.668 νέες μετοχές για τους μετόχους που συμμετείχαν στο scrip divident, επανεπενδύοντας σε μετοχές το μέρισμά τους.

ΟΠΑΠ: 2.040 μέτοχοι επανεπένδυσαν το μέρισμά τους

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, 2.040 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021.

Σημειώνεται ότι η Allwyn International a.s., ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης καθώς και αγοράς μετοχών, το τρέχον συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Allwyn International ανέρχεται σε 49,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Την Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 7.423.668 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Οπως αναφέρει σχετική ενημέρωση του ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €102.372.455,94, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €69.215.328,80 (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 04.08.2022 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.227.100,40 (ποσοστό περίπου 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση 7.423.668 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε €108.083.986,50, διαιρούμενο σε 360.279.955 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Οι ως άνω 7.423.668 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α

 

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων  μετοχών, ύψους €100.145.355,54, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v