Βιοκαρπέτ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Albio Data

Η Albio Data διαγράφηκε από το μητρώο εταιριών και έπαυσε η νομική της ύπαρξη.

Βιοκαρπέτ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Albio Data

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού και των μετόχων της, ενημερώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 19η Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία, της κατά 100% της (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας, με την επωνυμία «ALBIO DATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ' αριθμ. Πρωτ. 3071978ΑΠ/19.10.2023 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπαγομένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΩ7Δ46ΝΛΣΞ-Φ7Τ).

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση από την Εταιρεία της Απορροφώμενης «ALBIO DATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» , με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7-21 και 31-38 του Ν. 4601/2019, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, είχε δε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το μητρώο των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v