Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση 72,35% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 72,35% στον όμιλο και 69,47% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 72,35% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 72,35% στον όμιλο και 69,47% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις του Εννιαμήνου 2008, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE ανήλθε στα 31.798 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 26,43% σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2007 (25.152 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 13.156 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 31,31% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2007 (10.019 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 5.400 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 52,80% (3.534 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο του 2007).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 3.970 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 82,19% (2.179 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο του 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 2.770 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 72,35% (1.607 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο του 2007).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 26.555 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 22,35% σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 2007 (21.704 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 10.391 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 32,20% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2007 (7.860 χιλ. ευρώ).
 
Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 5.061 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,26% (3.368 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 4.020 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 74,33% (2.306 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο του 2007) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 2.935 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 69,47% (1.732 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο του 2007). 

Όπως επισημαίνεται, η εν λόγω αύξηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται:

Α) Στην σημαντική αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2007.
Β) Στην βελτίωση του Συντελεστή Μικτής Κερδοφορίας κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Ομίλου και κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Εταιρείας που οφείλεται στην ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων της Εταιρείας .
Γ) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που οφείλεται στην αναδιοργάνωση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων του προσωπικού της εταιρείας που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση της αύξησης των πωλήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v