Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Στις 11/5 η τακτική ΓΣ

Στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την αγορά ιδίων μετοχών και την συγχώνευση διά απορροφήσεως της θυγατρικής Γκρίσιν Παππάς.

Άλφα Γκρίσιν: Στις 11/5 η τακτική ΓΣ
Στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την αγορά ιδίων μετοχών και την συγχώνευση διά απορροφήσεως της θυγατρικής Γκρίσιν Παππάς.

Ειδικότερα, τα θέματα τα οποία οι μέτοχοι της εταιρίας καλούνται να εγκρίνουν είναι:

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 19η εταιρική χρήση (01.01.2008 - 31.12.2008).

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 19η εταιρική χρήση (01.01.2008 - 31.12.2008).

3.Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2009.

4.Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

6.Τροποποίηση των άρθρων 16 και 21 του Καταστατικού.

7.Έγκριση συγχώνευσης διά απορροφήσεως θυγατρικής εταιρείας .

8.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.

9.Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v