Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιπποτούρ: Απόφαση για ΑΜΚ - έκδοση ομολογιακού

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 4 εκατ. ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ιπποτούρ που συνήλθε σήμερα, στις 22/7, με απαρτία 90,461%.

Ιπποτούρ: Απόφαση για ΑΜΚ - έκδοση ομολογιακού
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 4 εκατ. ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ιπποτούρ που συνήλθε σήμερα, στις 22/7, με απαρτία 90,461%.

Αναλυτικά, αποφασίστηκε η ανάκληση της από 20 Οκτωβρίου 2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μη υλοποίησής της και η οποία αφορούσε στην αύξηση 8.949.381,50 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.100.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 16.200.000 νέων ανώνυμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,60.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.579.752,60 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.369.628,90 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.898.763 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, τριετούς διάρκειας μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ με επιτόκιο 4% ετησίως, με πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να πράξει κάθε τι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και όπως διαθέσει κατά την κρίση του τις ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την άσκηση εκ μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v