Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νεώριον: Στις 8/2 η δικάσιμος για Ναυπ. Ελευσίνας

Στις 8/2 έχει οριστεί η δικάσιμος για την αίτηση παράτασης ενός μήνα της προθεσμίας συνδιαλλαγής που υπέβαλε η θυγατρική της Νεώριον, Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας.

Νεώριον: Στις 8/2 η δικάσιμος για Ναυπ. Ελευσίνας
Στις 8/2 έχει οριστεί η δικάσιμος για την αίτηση παράτασης ενός μήνα της προθεσμίας συνδιαλλαγής που υπέβαλε η θυγατρική της Νεώριον, Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίαση του της 21ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε, την μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5 παρ. γ (ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών) & ε (ανακοινώσεις ή γεγονότα βάσει των οποίων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα) του Κανονισμού του Χ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις από 16/02/2011 και 21/02/2011 ανακοινώσεις της εταιρίας αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική της κατάσταση.

2) Για την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία Επιτήρησης, η εταιρία με την από 10/03/2011 ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, η θυγατρική της εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει

Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που μέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής Εταιρίας.

Ήδη εκδόθηκε η με αριθμό 399/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής μας εταιρείας και διέταξε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε μεσολαβητή από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων τον κ.Τηλέμαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο Δικαστήριο την γνωμοδότηση του, εάν και με ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της.

Παράλληλα, με την απόφαση του Δικαστηρίου, ως προληπτικά μέτρα μέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή μη της συμφωνίας των πιστωτών ή μέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατομικών διώξεων και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής μας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της.

Στις 04/07/2011 ο μεσολαβητής ορκίστηκε σύμφωνα με το νόμο και ανέλαβε τα καθήκοντα του.

Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο μεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική μας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο Δικαστήριο, με την οποία ζητείται παράταση ενός μηνός της προθεσμίας συνδιαλλαγής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα από τον μεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός μεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει μεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, μέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσεγγίσει και κυριότερα, μεγάλο μέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του Δημοσίου, με το οποίο Δημόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο μεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών.

Δικάσιμος της κατατεθείσας αίτησης ορίστηκε η 08/02/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v