Μύλοι Κεπενού: Επιστροφή κεφαλαίου 0,165 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή, τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού στις 25 Ιουνίου.

Μύλοι Κεπενού: Επιστροφή κεφαλαίου 0,165 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,165 ευρώ ανά μετοχή, τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού στις 25 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. ενέκρινε, με ποσοστό 84,01%, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.105.500 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Παράλληλα, ενέκρινε, με ποσοστό 84,01%, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.105.500 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους 1.105.500 ευρώ.

Επίσης, η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση του 2011.

Επιπλέον, εξέλεγξε το νέο Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
- Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
- Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου, αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).
- Δημήτριος Κεπενός του Θεόφιλου, μέλος (μη εκτελεστικό).
- Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μέλος (μη εκτελεστικό).
- Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος (μη εκτελεστικό).

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ή όποτε αυτή συνέλθει σε περίπτωση αναβολής της.

Τέλος, με ποσοστό 84,01%, η Γ.Σ. εξέλεγξε τριμελή επιτροπή ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:

- Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριος Κεπενός του Θεόφιλου, μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v