Μαθιός: Γ.Σ. στις 13/6 για ΑΜΚ και ομολογιακά

Την αύξηση κεφαλαίου κατά 196,4 χιλ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για έκδοση ομολογιακών έως 10 εκατ. ευρώ, καλείται να αποφασίσει η τακτική Γ.Σ. της Μαθιός στις 13/6/2013.

Μαθιός: Γ.Σ. στις 13/6 για ΑΜΚ και ομολογιακά
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα πραγματοποιεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου και ώρα 11.00 τακτική γενική συνέλευση, στην έδρα της (Επιδαύρου 5 στο Ρέντη) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2012.

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2013.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 10.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

7. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 12/6/2013 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 2.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,2 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο 32,00 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

8. Ειδική έγκριση κατ’ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών τη και γενικώς των κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παρ. 5 Ν. 2190 εταιρειών, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω, και παροχή αδείας σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

10. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσόν 196.387,4 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 9.819.370 μετοχών της εταιρείας, ήτοι με αύξηση εκάστης μετοχής κατά το ποσόν των 0,02 ευρώ ανά μετοχή και από αξία μετοχής € 0,67 σε € 0,69 , ούτως ώστε μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει από το σημερινό κεφάλαιο των 6.578.977,90 ευρώ, σε 6.775.365,3 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 μετοχές, αξίας € 0,69 εκάστης, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v