Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Μέρισμα 0,02 ευρώ για κοινές μετοχές

Η γενική συνέλευση των μετοχών της Λεβεντέρης ενέκρινε μέρισμα 0,02 ευρώ ανά κοινή μετοχή και 0,028 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετόχων της εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 12ης Αυγούστου 2005.

Λεβεντέρης: Μέρισμα 0,02 ευρώ για κοινές μετοχές
Η γενική συνέλευση των μετοχών της Λεβεντέρης ενέκρινε μέρισμα 0,02 ευρώ ανά κοινή μετοχή και 0,028 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετόχων της εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 12ης Αυγούστου 2005. Από την 16η Αυγούστου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος για τις μετοχές θα αρχίσει την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2005 στα γραφεία της εταιρείας, Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 Πειραιάς.

Παράλληλα αποφασίστηκε παμψηφεί η ακύρωση των ιδίων μετοχών της εταιρίας οι οποίες αγοράστηκαν βάσει της από 28 Μαΐου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν διατέθηκαν στην αγορά όπως ο νόμος ορίζει εντός τριετίας από την απόκτηση τους. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε όπως ακυρωθούν οι μετοχές που είχαν αποκτηθεί μέχρι 26 Απριλίου 2002 ήτοι 33.370 κοινές και 38.990 προνομιούχες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,6855 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ανωτέρω ακύρωση ιδίων μετοχών συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακύρωσης των ανωτέρω ιδίων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 7.023.078,02 διηρημένο σε 10.482.206 μετοχές από τις οποίες 8.321.682 κοινές μετά ψήφου και 2.160.524 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,67 εκάστης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. θα κινηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 346 του Κανονισμού του Χ.Α. και σύμφωνα με την σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και την σχετική εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του κυρίου Κωνσταντίνου Καταγά του Γεωργίου ως μη εκτελεστικού και ανεξαρτήτου μέλους, στην θέση του παραιτηθέντος κυρίου Κωνσταντίνου Καββαδία του Σωκράτη, για την χρονική περίοδο από της εκλογής του μέχρι την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v