Χ.Α.: Πράσινο φώς για εισαγωγή νέων μετοχών

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Τηλέτυπος, Fashion Box, LogicDIS και Altius AEEX, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνδερίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Χ.Α.: Πράσινο φώς για εισαγωγή νέων μετοχών
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Τηλέτυπος, Fashion Box, LogicDIS και Altius AEEX, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνδερίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 3.123.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Τηλέτυπος που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 20ης Ιουνίου 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006.

* των 1.562.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Fashion Box που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 20ης Ιουνίου 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006.

* των 23.166.015 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας LogicDIS, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,80 ευρώ, που προέκυψαν από reverse split μετοχών, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 138.996.090 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας ορίστηκε η 21η Ιουνίου 2006, και ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από 1,80 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006.

* των 4.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Altius AEEX που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων κοινών ανώνυμων μετοχών. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 4.800.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 21η Ιουνίου 2006, και ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006.

* των 480.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Altius AEEX που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 20ης Ιουνίου 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006. Τέλος, το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,81 ευρώ σε 1,90 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2006.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας Πλαίσιο Computers από 0,31 ευρώ σε 0,32 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 21η Ιουνίου 2006.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας Καράτζη από 1,03 ευρώ σε 1,30 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 21η Ιουνίου 2006.

Τέλος, ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ ”Α.Τ.Ε. Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στη διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ των ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ΧΑ-20.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v