Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Επιστρέφουν στην κύρια αγορά 5 εισηγμένες

Τη μεταφορά των μετοχών των εταιριών, «ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ», «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.», «ΓΕΚΕ Α.Ε.» και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» στην Κύρια Αγορά από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς αποφάσισε το Δ.Σ του ΧΑ.

ΧΑ: Επιστρέφουν στην κύρια αγορά 5 εισηγμένες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη των μετοχών στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η μεταφορά των μετοχών των εταιριών, «ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ», «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.», «ΓΕΚΕ Α.Ε.» και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» στην Κύρια Αγορά από την Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6. του Κανονισμού του ΧΑ. Σημειώνεται ότι, στη διασπορά των μετοχών προσμετρήθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.2.1. του Κανονισμού του ΧΑ.

Η μεταφορά τους στην Κύρια Αγορά, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.", δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πια λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία. Οι μετοχές της εταιρίας από τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 11ης Οκτωβρίου 2013 θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, ο συνολικός αριθμός των εταιριών, ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ KATA THN 10/10/2013

ΕΝΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

144

6

0

150

ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

15

0

5

10

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

42

0

1

41

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

2

0

0

2

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

39

0

0

39

συνολο

242

6

6

242

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

• 12.120.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νέας ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,96, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 36.360.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 16η Οκτωβρίου 2013. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Οκτωβρίου 2013. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 22η Οκτωβρίου 2013. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από € 0,96 σε € 0,32 και την επιστροφή ποσού € 0,64 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,32 ορίστηκε η 22η Νοεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 26η Νοεμβρίου 2013.

• 149.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2012/2013, που προέκυψαν από τη μετατροπή 67.492 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 15η Οκτωβρίου 2013.

• 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου 2013.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «FLEXOPACK ΑΕΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» από € 0,53 σε € 0,63, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 0,63 σε € 0,54 και την επιστροφή ποσού € 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,54 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 16η Οκτωβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Οκτωβρίου 2013.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.» από € 0,51 σε € 0,42 και την επιστροφή ποσού € 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,42 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 15η Οκτωβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 17η Οκτωβρίου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v