Τι αποφάσισε το Δ.Σ. του ΧΑ

Την εισαγωγή έξι νέων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί Μετοχών, αλλά και την εισαγωγή νέων μετοχών από Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, Υγεία, Εγνατία, Ξυλεμπορία, S&B, Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank, Everest, Multirama, Μαϊλλης, SATO, Ελληνικά Καλώδια, Χαλκόρ και Σιδενόρ αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Τι αποφάσισε το Δ.Σ. του ΧΑ
Την εισαγωγή έξι νέων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί Μετοχών, αλλά και την εισαγωγή νέων μετοχών από Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, Υγεία, Εγνατία, Ξυλεμπορία, S&B, Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank, Everest, Multirama, Μαϊλλης, SATO, Ελληνικά Καλώδια, Χαλκόρ και Σιδενόρ αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αγοράς Παραγώγων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

1. την εισαγωγή έξι (6) νέων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί Μετοχών και ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στη διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ των ”ΣΜΕ επί των μετοχών” των εισηγμένων εταιριών ”ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ”, ”ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ”, ”ΒΙΟΧΑΛΚΟ”, ”ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ”, ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” και ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ” από εταιρίες – Μέλη της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ ενώ επίσης καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων ”ΣΜΕ επί μετοχών” την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2007.

2. την τροποποίηση των χαρακτηριστικών των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική και ορθολογική ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς.

Παράλληλα αποφασίστηκε η εφαρμογή μεθοδολογίας, με τη συμμετοχή των Μελών της Αγοράς Παραγώγων, για την αναθεώρηση των υποκείμενων τίτλων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών ταυτόχρονα με την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης δραστηριότητας Ειδικής Διαπραγμάτευσης. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, υπό το νέο περιβάλλον, θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2007.

3. την τροποποίηση των χαρακτηριστικών των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE/XA-20 ώστε να ακολουθείται ο τριμηνιαίος κύκλος λήξης (Μάρτιος - Ιούνιος - Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος). Οι υφιστάμενες σειρές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007 θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση μέχρι τη λήξη τους.

Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 15.195.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε.Β.Ε.”, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 28ης Δεκεμβρίου 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών, ορίστηκε η 8η Ιανουαρίου 2007.

των 21.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 28η Δεκεμβρίου 2006.

των 100 κοινών και των 44.410 προνομιούχων νέων ονομαστικών μετοχών, της εταιρίας ”ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

• α) των 466.166 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και των 143.472 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας και β) των 5.593.996 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και των 1.721.664 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εν λόγω εταιρίας που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,32 ευρώ σε 0,44 ευρώ (split μετοχών).

Σημειώνεται ότι οι 466.166 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και οι 143.472 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές διανέμονται στους μετόχους σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και 1 νέα προνομιούχο ονομαστική μετοχή για κάθε 5 παλαιές προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι αυτών των μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 28ης Δεκεμβρίου 2006 και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους θα πραγματοποιηθεί την 8η Ιανουαρίου 2007.

Δικαιούχοι των 5.593.996 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και των 1.721.664 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 8ης Ιανουαρίου 2007 και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιανουαρίου 2007.

των 197.335 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 3.127.833 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ”ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ”, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης προμερίσματος της χρήσεως 2006. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 336.950 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 280.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 217.650 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 309.295 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.”, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 695.820 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”SATO Α.Ε.”, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 253.550 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 283.300 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας ”ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

των 500.207 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας ”ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στλέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.” από € 0,30 σε € 0,34. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία – € 0,34 ανά μετοχή - ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 1,50 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.” από 0,45 ευρώ σε 0,60 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία – 0,60 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2006.

• την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στις 21.12.2006, των 41.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ” που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

• τη λύση της σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”YALCΟ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” (τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης είναι η Παρασκευή 29/12/2006).

Αποφάσισε:

• την παραμονή των μετοχών της εταιρίας ”ΓΕΝΕΡ Α.Ε.” στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διότι όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2006 που δημοσιεύτηκαν την 15/12/2006 και την πρόσφατη ανακοίνωση της εισηγμένης, συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 212, παρ. δ λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται ήδη στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 16/10/2006, κατόπιν της από 13/10/2006 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω ελλείψεων στις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2006.

και ενέκρινε:

1. Την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών εισηγμένων εταιριών από εταιρίες - Μέλη του ΧΑ, ήτοι:

• επί των μετοχών των εταιριών ”ΟΤΕ Α.Ε.”, ”ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”, ”ΟΠΑΠ Α.Ε.” και ”ΔΕΗ Α.Ε.” από την εταιρία – Μέλος ”ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.”, για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 7/1/2008.

• επί των μετοχών της εταιρίας ”ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.” για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 21/12/2007.

• επί των μετοχών των εταιριών ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, ”ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, ”ΟΠΑΠ Α.Ε.”, ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, ”ΔΕΗ”, ”COCA-COLA E.E.E.A.E.”, ”COSMOTE”, ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, ”EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.” και ”ΟΤΕ Α.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 7/1/2008.

2. Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών ”ΙΝΤΡΑΛΟΤ”, ”ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ”, ”ΓΕΚ”, ”ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ”, ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ” και ”ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ” από την εταιρία – Μέλος της Αγοράς Αξιών του ΧΑ ”ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και καθόρισε την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2007. Η διάρκεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ειδικής διαπραγμάτευσης θα είναι για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 1/1/2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v