Επιστολή ΣΕΔ προς Κεφαλαιαγορά για την αύξηση κεφαλαίου της Nexans

Ο ΣΕΔ ζητά από την Εκ να εξετάσει την πιθανότητα να μην εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης στο ύψος που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης.

Επιστολή ΣΕΔ προς Κεφαλαιαγορά για την αύξηση κεφαλαίου της Nexans

Επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με θέμα την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nexans απέστειλε ο Σϋνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου.

Ο ΣΕΔ, όπως αναφέρει στην επιστολή, ζητά να εξετασθεί η περίπτωση «να μην εγκριθεί η ΑΜΚ στο ύψος που έχει θέσει το ΔΣ της εταιρείας, αφού δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για το δυσανάλογα μεγάλο ζητούμενο ποσό που θα έχει ως μόνο πραγματικό αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού των μετόχων μειοψηφίας και παράλληλα την αύξηση του ποσοστού του μετόχου πλειοψηφίας, σε όρια που θα του επιτρέπουν στο μέλλον να προβεί σε μια «εύκολη» δημόσια πρόταση»

Η επιστολή του ΣΕΔ

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου έγινε δέκτης σειράς ερωτημάτων από μέλη του και μετόχους της εταιρείας Nexans ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., σχετικά με την αναγγελία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 21 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, θέμα που θα κληθούν οι μέτοχοι να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου 2015.

Συνοπτικά τα ερωτήματα και οι ενστάσεις που τέθηκαν από τα μέλη μας και μετόχους της Nexans ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., εστιάζονται στην χρησιμότητα αλλά και τον πραγματικό σκοπό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που το ύψος της, είναι τριπλάσιο και πλέον, της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.

Έχοντας υπ' όψιν ότι τίθεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε 0,79 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και ταυτόχρονα η έγκριση της «θηριώδους» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 21 εκ ευρώ, με αιτιολογία την μείωση των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, που το ύψος τους όμως είναι αρκετά χαμηλότερο του ζητούμενου ποσού της αυξήσεως, ενώ η τιμή εξάσκησης πρόκειται να καθοριστεί περίπου στη νέα ονομαστική αξία της μετοχής, τουλάχιστον 0,79 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που πιέζει αυτόματα την τρέχουσα τιμή σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτήν της ημέρας αναγγελίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας εκφράζουν έντονα τον φόβο ότι τόσο η κατά πολύ χαμηλότερη τιμή της αυξήσεως από την τρέχουσα κατά την ημερομηνία εξαγγελίας, αλλά κυρίως το υπερβολικό και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ύψος της, που λόγω της οικονομικής συγκυρίας καθιστά σχεδόν αδύνατη την συμμετοχή του συνόλου των μετόχων μειοψηφίας στο ποσοστό που τους αναλογεί, ενώ η ίδια η εταιρεία πρόκειται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της, όχι όμως εισφέροντας φρέσκο χρήμα στα ταμεία της εταιρείας, αλλά κεφαλαιοποιώντας τον υφιστάμενο δανεισμό που είχε προς την μητρική εταιρεία Νexans Participations S.A. αφού η Nexans ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. έχει ως δανειστή την μητρική της και όχι τις τράπεζες, θα πετύχει με αυτό τον τρόπο να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των μετόχων μειοψηφίας με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού της μητρικής και να ανοίξει τον δρόμο σε μια «εύκολη» δημόσια πρόταση και έξοδο από το Χ.Α. και μάλιστα σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή της ημέρας εξαγγελίας της Γενικής Συνέλευσης αλλά και του μέσου όρου του προηγούμενου διαστήματος, όταν η εταιρεία το αποφασίσει.

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, ζητούμε να εξετασθεί η περίπτωση να μην εγκριθεί η ΑΜΚ στο ύψος που έχει θέσει το ΔΣ της εταιρείας, αφού δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για το δυσανάλογα μεγάλο ζητούμενο ποσό που θα έχει ως μόνο πραγματικό αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού των μετόχων μειοψηφίας και παράλληλα την αύξηση του ποσοστού του μετόχου πλειοψηφίας, σε όρια που θα του επιτρέπουν στο μέλλον να προβεί σε μια «εύκολη» δημόσια πρόταση.

Σημειώνουμε δε ότι η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές της καταστάσεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι προοπτικές του κλάδου που ανήκει είναι ευνοϊκές και δεν προκύπτει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη μηδενισμού του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων προς την μητρική εταιρεία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v