Οι αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης

Οι έξι (6) εταιρίες Αlapis, Αλουμυλ, Singularlogic, AΝΕΚ, Kλουκίνας - Λάππας και Σελόντα, μεταφέρονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την 3η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση των κατηγοριών του Χ.Α. Ποιες εταιρίες υποβιβάζονται. Ποιες παίρνουν ”κίτρινη κάρτα”. Ποιές περνούν στην κατηγορία ΕΧΧ.

Οι αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης
Οι έξι (6) εταιρίες Αlapis, Αλουμυλ, Singularlogic, AΝΕΚ, Kλουκίνας - Λάππας και Σελόντα, μεταφέρονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την 3η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση των κατηγοριών του Χ.Α.

Επίσης, οι μετοχές των εταιριών Αθηνά, Κατσέλης, Marfin Egnatia Bank, Περσεύς, Πειραιώς Leasing και Regency μεταφέρονται από αύριο στην ”Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών”.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση.

Σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκονται σε διαπραγμάτευση 295 εταιρίες και 12 εταιρίες είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Μετά και τις σημερινές αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών σε κάθε κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

* ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 89, ενώ μετά την αναθεώρηση 87.

* ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 170, ενώ μετά την αναθεώρηση 167.

* ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 18, ενώ μετά την αναθεώρηση 23.

* ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 18, ενώ μετά την αναθεώρηση 18.

* ΑΝΑΣΤΟΛΗ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 12, ενώ μετά την αναθεώρηση 12.

* ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: αριθμός εταιριών πριν την αναθεώρηση 307, ενώ μετά την αναθεώρηση 307.

*Συμπεριλαμβάνονται και οι από 26/10/2007 αλλαγές στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

- Μεταφορά στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 6 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης:

1. ALAPIS (ΚΟ)

2. ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. Α.Ε. (ΚΟ)

3. ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΚΟ), ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `90), ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `96)

4. Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ)

5. ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. (KO)

6. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ)

- Παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 5 εταιριών, κατά την αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210, αλλά παραμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, αφού ο κανονισμός προβλέπει ότι η μεταφορά από τη κατηγορία αυτή στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης γίνεται εφόσον δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

3. EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

4. EUROMEDICA (KO) Διασπορά >18% & <20%

5. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα >15% & <20%

2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

- Μεταφορά στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Οι μετοχές των κάτωθι 7 εταιριών μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διότι δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 210 του Κανονισμού.

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <15%

2. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) Διασπορά <18%

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ. ΕΙΔΩΝ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <15%

4. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ. €

5. ΛΑΜΨΑ (KΟ) Εμπορευσιμότητα <15%

6. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <15%

7. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)Εμπορευσιμότητα <15%

- Μεταφορά στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.Οι μετοχές της εταιρίας PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. μεταφέρονται από την κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, λόγω αύξησης της εμπορευσιμότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 40/4.10.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α.

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταφορά στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Οι μετοχές της εταιρίας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, λόγω διασποράς μικρότερης του 15%.

- Μεταφορά στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθ. 211 & 213).

Οι μετοχές των κάτωθι 5 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

1. ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) Διασπορά < 15%

2. REGENCY ENTERTAINMENT (KO)Εμπορευσιμότητα <5% & Διασπορά < 15%

3. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) Διασπορά < 15%

4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <5% & Διασπορά < 15%

5. ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) Διασπορά < 15%

Οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.3 του κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία ισχύος των εξαμηνιαίων αναθεωρήσεων της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A., ήτοι από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου 2007, με εξαίρεση τη μεταφορά στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, η εφαρμογή των οποίων θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 31 Οκτωβρίου 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v