Μέρισμα 9,5 ευρώ ανά μετοχή εισηγείται στη ΓΣ η διοίκηση της Καρέλιας

Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι αυξημένο με αυτό της χρήσης του έτους 2017, και διαμορφώνει μερισματική απόδοση της τάξης του 3,77% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Μέρισμα 9,5 ευρώ ανά μετοχή εισηγείται στη ΓΣ η διοίκηση της Καρέλιας

Μεικτό μέρισμα 9,5 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει για την χρήση του 2018 η Καρέλιας. Οπως σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις «το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2018, την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 26η Ιουνίου 2019, την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 26.220 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,50 ευρώ ανά μετοχή».

Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι αυξημένο με αυτό της χρήσης του έτους 2017, και διαμορφώνει μερισματική απόδοση της τάξης του 3,77% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v