Πλαστικά Θράκης: Διανέμει μέρισμα €0,04/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019.

Πλαστικά Θράκης: Διανέμει μέρισμα €0,04/μετοχή

Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.944.000 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,044443 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 4.324 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,044447 ευρώ.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4603/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0400023 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2018) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v