Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό για το ομολογιακό

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΠΑΠ: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό για το ομολογιακό

Η εταιρεία  «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 16.10.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 16.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 13.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

16.10.2020

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

16.10.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το «Η.Δ.Τ.») του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

16.10.2020

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

20.10.2020

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

21.10.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. Ελλάδος)

23.10.2020

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 16:00 μ.μ. Ελλάδος).

23.10.2020

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της Τιμής Διάθεσης, του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

27.10.2020

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

27.10.2020

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

29.10.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v