Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Νέες μετοχές - τροποποιήσεις σε δημοπρασίες

Εγκρίσεις εισαγωγής νέων μετοχών στο ΧΑ, ανανεώσεις ειδικών διαπραγματευτών αλλά και βελτιώσεις στη διαδικασία δημοπρασίας δικαιωμάτων εκπομπών καυσαερίων ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ του ΧΑ.

ΧΑ: Νέες μετοχές - τροποποιήσεις σε δημοπρασίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

• 4.192.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», που προέκυψαν από επανεπένδυση μερίσματος χρήσης 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2011.

• 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.», που προέκυψαν από τη μετατροπή 404 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2011.

• 21.994 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 28η Ιουνίου 2011.

• 7.914.480 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 2,50, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 39.572.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 1η Ιουλίου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 2,50 ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2011.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ATTICA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

• την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε», «COCA COLA E.E.E. Α.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ» & «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

• την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBG ETF ΓΔ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

• Παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «INTERSEC Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών με τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης εντολών τη Δευτέρα 06/06/2011.

• Παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών με τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης εντολών την Παρασκευή 24/06/2011.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ προκειμένου να διευκολύνει τους συμμετέχοντες αλλά και την αποτελεσματικότερη διενέργεια της δημοπρασίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου ενέκρινε τις ακόλουθες βελτιώσεις στη σχετική του απόφαση :

1. Πολλαπλασιαστικά οφέλη από την χρήση εγγύησης ανά δημοπρασία. Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί εγγύηση, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι απαιτούμενη για την κατ’ αρχήν συμμετοχή στις σχετικές δημοπρασίες, η οποία με συνδυασμό με το ανώτατο όριο εισαγωγής εντολών αγοράς μπορεί δυνητικά να καλύψει την απορρόφηση του συνόλου της δημοπρατούμενης ποσότητας, τότε θα δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν να εισάγει εντολές απεριόριστης αξίας.

2. Δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών οποιαδήποτε ημέρα μέχρι και την ημέρα Τ+3, όπου Τ η ημέρα της δημοπρασίας. Εφόσον ο συμμετέχων επιθυμεί το διακανονισμό συναλλαγής πριν την Τ+3, αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.

3. Δυνατότητα μετάθεσης του διακανονισμού συναλλαγής σε άλλον φορέα (θεματοφύλακα) ο οποίος τηρεί λογαριασμό διακανονισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω τυποποιημένης φόρμας, έως την ημέρα Τ+2.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v