ΧΑ: Ο FT 20 γίνεται ...FT 25

Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου 2012, ο δείκτης FTSE/XA 20 θα μετανομαστεί σε FTSE/ΧΑ Large Cap και θα περιλαμβάνει 25 μετοχές αντί για 20 προηγουμένως. Ποιες είναι οι νέες μετοχές του δείκτη.

ΧΑ: Ο FT 20 γίνεται ...FT 25
Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου 2012, ο δείκτης FTSE/XA 20 θα μετανομαστεί σε FTSE/ΧΑ Large Cap και θα περιλαμβάνει 25 μετοχές αντί για 20 προηγουμένως.

Αναλυτικά οι μετοχές που εισάγονται στο νέο δείκτη είναι οι: ΟΛΠ, Εurobank Properties, Frigoglass, EXAE, Τέρνα Ενεργειακή και Intralot. Εκτός δείκτη η Λαική Τράπεζα.

Επιπλέον, την προσθήκη 4 μετοχών και την διαγραφή αλλών 4 στο Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση.

Αναλυτικά στο ΓΔ προστέθηκαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά, Ιντρακάτ, Κρι-Κρι και Inform Λύκος ενώ από τον δείκτη αφαιρέθηκαν οι μετοχές: Reds, Dionic, Πλαίσιο και Flexopack.

Αναλυτικά, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Τέσσερις προσθήκες και τέσσερις διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα (60) μετοχές.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Τέσσερις (4) προσθήκες και τέσσερις (4) διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα (60) μετοχές.

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.
Επτά (7) προσθήκες και επτά (7) διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (20) μετοχές.

Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.
Μια (1) προσθήκη και καμιά (0) διαγραφή από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν δέκα τέσσερις (14) μετοχές.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 02 Δεκεμβρίου 2012.

Επιπλέον, η συμβουλευτική επιτροπή των δεικτών FTSE/ΧΑ συναντήθηκε σήμερα για να εγκρίνει την εξαμηνιαία αναθεώρηση η οποία θα εφαρμοστεί μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της τελευταίας Παρασκευής του Νοεμβρίου 2012 -, σύμφωνα με τη νέα δομή των δεικτών FTSE/ΧΑ.

Συνοπτικά, η νέα δομή αφορά στις ακόλουθες αλλαγές:

FTSE/ΧΑ 20 θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20

FTSE/ΧΑ 20 Capped θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap Capped και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20

FTSE/ΧΑ 20 Net Συνολικής Απόδοσης θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20
FTSE/ΧΑ Mid Cap δείκτης θα έχει 20 συμμετέχοντες αντί για 40

Ο υπολογισμός του FTSE/ΧΑ Small Cap δείκτη θα παύσει οριστικώς.
Ο υπολογισμός του FTSE/ΧΑ Liquid Mid δείκτη θα παύσει οριστικώς.

FTSE/ΧΑ Δείκτης Αγοράς θα συνεχίσει να υπολογίζεται ως δείκτης αναφοράς στον οποίο θα συμμετέχουν οι μετοχές των δεικτών FTSE/ΧΑ Large Cap, FTSE/ΧΑ Mid Cap καθώς και οι μετοχές που ικανοποιούν τα κριτήρια των βασικών κανόνων των δεικτών.

Οι κλαδικοί δείκτες θα υπολογίζονται βασιζόμενοι στις εταιρείες που συμμετέχουν στον FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012, τα αποτελέσματα της αναθεώρησης είναι τα εξής:

FTSE/ΧΑ Large Cap
Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25).

FTSE/ΧΑ Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης
Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25).

FTSE/ΧΑ Large Cap Capped
Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25). Οι νέοι συντελεστές στάθμισης (capping factors) θα υπολογιστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της δεύτερης Παρασκευής του Δεκεμβρίου και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της τρίτης Παρασκευής του Δεκεμβρίου.

FTSE/ΧΑ Mid Cap
Έξι (6) προσθήκες, είκοσι έξι (26) διαγραφές και μηδενικές (0) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι (20).

FTSE/ΧΑ Liquid Mid
Παύει ο υπολογισμός του δείκτη.

FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης
Μηδενικές (0) προσθήκες, διαγραφές και αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι επτά (7).

FTSE/ΧΑ Small Cap
Παύει ο υπολογισμός του δείκτη.

FTSE/ΧΑ Market Index
Επτά (7) προσθήκες, δώδεκα (12) διαγραφές και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι πενήντα οχτώ (58).

FTSE/ΧΑ Κλαδικοί Δείκτες
Όλες οι αλλαγές στην σύνθεση του FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς θα εφαρμοστούν στη σύνθεση των αντίστοιχων FTSE/ΧΑ Κλαδικών δεικτών. Βάσει αυτού, ο υπολογισμός των δεικτών:
FTSE/ΧΑ Χημικά,
FTSE/ΧΑ Μέσα Ενημέρωσης
θα ξεκινήσει ξανά στην τιμή κλεισίματος τους την 25η Μαρτίου.

Επιπροσθέτως, η επιτροπή ενέκρινε μια σειρά από αλλαγές στους βασικούς κανόνες των δεικτών FTSE/ΧΑ ώστε να αντανακλούν την εφαρμογή της νέας δομής των δεικτών. Τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

Εφαρμογή νέων ορίων για εισαγωγή και αφαίρεση από τους δύο βασικούς δείκτες. Καθώς οι συμμετέχοντες στον FTSE/ΧΑ Large Cap πρόκειται να αυξηθούν κατά 5, τα όρια θα αλλάξουν σε, 20 για εισαγωγή και 31 για αφαίρεση, έναντι των 15 και 25. Αντιστοίχως, θα αλλάξουν και τα όρια για τον FTSE/ΧΑ Mid Cap δείκτη σε, 35 για γρήγορη είσοδο και 56 για αφαίρεση.
Εφαρμογή αλλαγών ώστε να αντανακλάται η παύση του υπολογισμού των δεικτών FTSE/ΧΑ Liquid mid και FTSE/ΧΑ Small Cap.

Εφαρμογή αλλαγών ώστε να αντανακλάται η μετονομασία του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 σε FTSE/ΧΑ Large Cap.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 03 Δεκεμβρίου 2012.

Δείτε όλες τις αλλαγές στο επισυναπτόμενο αρχείο.

***Αναλυτικά οι πίνακες με τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στο ΧΑ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v