ΣΙΔΜΑ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρο Μεγαρίδος 188, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 28.11.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 14 μέτοχοι, κάτοχοι 7.775.428 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,33 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Στο παραπάνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό των μετοχών που κατέχονταν από μετόχους που ήταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 110 του Ν.4548/2018 που αναφέρεται στην Πολιτική αποδοχών. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν τα εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.775.428 ψήφοι) την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με τα ποσοστά ψηφοφορίας θα βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας http://www.sidma.gr και θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Θέμα 2ο: Ενέκριναν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.775.428 ψήφοι) τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνονταν ως τμήμα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας που είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε προηγούμενα έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v