Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές 122 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου στο εννεάμηνο

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, η τράπεζα πέτυχε κέρδη €4 εκατ. σε σχέση με ζημιές €100 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Ζημιές 122 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου στο εννεάμηνο

Στα 122 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στο εννεάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου έναντι κερδών €116 εκατ. πέρυσι, με την τράπεζα να έχει πλεόνασμα ρευστότητας €4,1 δισ. και στόχο για μείωση των ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2022.

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €158 εκατ. από €129 εκατ.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020, η τράπεζα πέτυχε κέρδη €4 εκατ. σε σχέση με ζημιές €100 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €250 εκατ. και 1.87% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου όγκου νέων δανείων.

Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εννεάμηνο 2020 ανήλθε σε €17,865 εκατ., μειωμένος κατά 1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης στα δάνεια (μετά τις προβλέψεις).

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €175 εκατ. (σε σύγκριση με €235 εκατ. το εννεάμηνο 2019, μειωμένα κατά 25% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €106 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €14 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €42 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €2 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €11 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €106 εκατ., σε σύγκριση με €111 εκατ. το εννεάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα περιοριστικά μέτρα κατά το πρώτο εξάμηνο 2020.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €14 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €15 εκατ. και καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση σε συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €1 εκατ.) μειωμένα κατά 59% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν στα €42 εκατ. για το εννεάμηνο 2020, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη (ζημιά) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €2 εκατ. (αποτελούμενα από κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €6 εκατ. και ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €4 εκατ.), σε σύγκριση με €26 εκατ. για το εννεάμηνο 2019, κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €425 εκατ., σε σύγκριση με €495 εκατ. για το εννεάμηνο 2019 (μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €273 εκατ. (σε σύγκριση με €307 εκατ. για το εννεάμηνο 2019 και μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€145 εκατ.), 38% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€104 εκατ.) και 9% (€24 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ). Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται σε μειωμένα άλλα λειτουργικά έξοδα και σε μειωμένα έξοδα προσωπικού.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €249 εκατ., σε σύγκριση με €289 εκατ. για το εννεάμηνο 2019 (μειωμένα κατά 13% σε ετήσια βάση).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €145 εκατ. για το εννεάμηνο 2020, μειωμένο κατά 12% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €167 εκατ. για το ενιάμηνο 2019), κυρίως λόγω της εξοικονόμησης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) κατά το τέταρτο τρίμηνο 2019, μέσω του οποίου ποσοστό περίπου 11% των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης του Συγκροτήματος είχαν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος ύψους €81 εκατ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο τέταρτο τρίμηνο 2019.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €104 εκ., μειωμένα κατά 15% σε ετήσια βάση από €122 εκ. το εννεάμηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένων εξόδων συμβούλων, εξόδων προώθησης και εξόδων σχετικών με ακίνητα κατά το εννεάμηνο 2020.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων λογιστικής αξίας ύψους περίπου €898 εκ. στις 30 Ιουνίου 2020 (από τα οποία δάνεια ύψους €886 εκατ. αφορούσαν ΜΕΔ, βάσει ΕΑΤ), γνωστό ως Project Helix 2, ακόμη μια σημαντική πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα.

Οι συνδυασμένες ενέργειες μείωσης κινδύνου κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2020, περιλαμβανομένου και του Project Helix 2, έχουν μειώσει τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά €1.5 δισ. (σε αναπροσαρμοσμένη βάση).

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) έχουν μειωθεί κατά €12.6 δισ. ή 84%, σε €2.4 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 21%.

Ισχυρή θέση ρευστότητας

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,384 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €16,303 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα το τρίτο τρίμηνο και μειωμένα κατά 2% από το τέλος του χρόνου.

H υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες συνέχισε να αυξάνεται και να αποκτά δυναμική το 2020. Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, το 83.5% του αριθμού των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών καναλιών (αυξημένο κατά 19 ε.μ. από 65% τον Σεπτέμβριο 2017, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης)

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,309 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η τράπεζα έχει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δισ. και Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας στο 256%.

Κεφάλαια

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 14.7% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 18.2% (και οι δύο αναπροσαρμοσμένοι για το Helix 2 και με μεταβατικές διατάξεις).

COVID-19

Αναφορικά με την κρίση του κορωνοϊού, αναφέρεται ότι η οικονομία το τρίο τρίμηνο ήταν πιο ανθεκτική απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν ενώ η τράπεζα προχωρά σε συνεχή προσεκτική παρακολούθηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων.

Αναφορικά με τους στόχους της τράπεζας, τονίζεται η ξεκάθαρη στρατηγική για μείωση ποσοστού ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό μέχρι το τέλος του 2022 και σε περίπου 5% μεσοπρόθεσμα, η ενίσχυση εσόδων από δραστηριότητες με χαμηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση του Συγκροτήματος στην αγορά, η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω ορθολογισμού εργασιών, ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποιήσεων.

Παράλληλα, στους στόχους περιλαμβάνεται η έναρξη έκδοσης Ελάχιστων Απαιτήσεων για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), καθώς και αναχρηματοδότηση του ομολόγου Tier 2, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς

Επίσης υπάρχει στρατηγική για διατηρήσιμη κερδοφορία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Μεσοπρόθεσμος στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) ύψους περίπου 7%.

«Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενίσχυση του ισολογισμού μας και βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας, μαζί με την ταυτόχρονη στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της πανδημίας, παραμένουν αμετάβλητες», αναφέρει σε δήλωση του ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων», επισημαίνει.

Ταυτόχρονα, προσθέτει, «συνεχίζουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων».

«Παρόλο που υπάρχει αβεβαιότητα στο ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Η Τράπεζα Κύπρου έχει περάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και σήμερα θέτουμε τις βάσεις για δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους της. Οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και τη διασφάλιση ότι η βάση κόστους παραμένει σε κατάλληλα επίπεδα ενώ επενδύουμε περαιτέρω στις ψηφιακές μας δυνατότητες. Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των εσόδων αξιοποιώντας την ισχυρή μας θέση στην αγορά και τη μείωση των εξόδων, για επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας», τονιζει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v