Ποιοι μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας για έλεγχο

(upd) Παραγεγραμμένες θεωρεί πλέον η ΑΑΔΕ τις χρήσεις 2001-2005, εκτός εάν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση. Τα κριτήρια για τους ελέγχους που έχουν προτεραιότητα, οι χρόνοι παραγραφής, οι εκκρεμείς υποθέσεις και τα πρόστιμα.

Ποιοι μπαίνουν στο μάτι της Εφορίας για έλεγχο

Παραγεγραμμένες θεωρούνται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πριν από το 2005, όπως έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα εφαρμοστεί πλέον στους ελέγχους που διενεργεί η φορολογική διοίκηση. 

Για ελεγχόμενες χρήσεις από το 2001 και έως το 2005, το βασικό κριτήριο με το οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι είναι η μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος. Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, η οποία διέρρευσε σήμερα χωρίς να έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, θέτει νέους κανόνες προτεραιοποίησης των ελέγχων με βάση την απόφαση του ΣτΕ. Πηγές της ΑΑΔΕ σημειώνουν πως η απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ εντός της εβδομάδας και στη συνέχεια θα βγει και αναλυτική εγκύκλιος οδηγιών. 

Η σημερινή απόφαση έρχεται να συμπληρώσει τις οδηγίες τις οποίες είχε δώσει στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία το 60% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν φέτος αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της πενταετίας 2012-2016. Ενα ποσοστό 40% αφορά παλαιότερες υποθέσεις, για τις οποίες η διενέργεια ελέγχου προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες αλλά και ενδεχομένως στις αποφάσεις του ΣτΕ αναφορικά με την παραγραφή. Τα ποσοστά αυτά μάλιστα σχεδιάζεται να μεταβληθούν σε 70-30% για το 2018.

Στην απόφαση περιγράφονται οι διατάξεις νόμου οι οποίες καθορίζουν την προτεραιοποίηση των ελέγχων ανάλογα με τον χρόνο. 

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση, «από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v