Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα δοθούν δάνεια με την επιδότηση επιτοκίου

Ανοίγει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόγραμμα 250 εκατ. ευρώ του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Αναπτυξιακής. Ποιοι δικαιούνται να λάβουν δάνειο. Οι δεσμεύσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Πώς θα δοθούν δάνεια με την επιδότηση επιτοκίου

Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ θα διατεθεί συνολικά μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για την επιδότηση του επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία ή έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αιτήσεων αρχίζει από σήμερα, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η αγορά για το μεγάλο πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί για δάνεια κεφαλαίου κίνησης επίσης με εγγύηση Δημοσίου.

Το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) επιδοτεί στο 100% για χρονικό διάστημα 2 ετών, το επιτόκιο δανείων που θα χορηγούν από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες.

Πέραν της πρόβλεψης ότι τα δάνεια θα χορηγούνται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, δηλαδή τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης του δανείου.

Το ύψος του δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το δάνειο μπορεί να ανέλθει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών, ενώ στην περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια δανείου και περίοδος χάριτος

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου, ενώ ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό, το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.

Όπως προαναφέρθηκε, το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας, ενώ με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

Διαδικασία υποβολής

Kατά την υποβολή του αιτήματος, θα πρέπει:

α) Η επιχείρηση να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία.

Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

β) Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Τονίζεται ότι η ΕΑΤ θα ενημερώνει τις τράπεζες για ενδεχόμενη μείωση της απασχόλησης, η οποία θα οδηγεί αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου (από τη διαπίστωση της μείωσης) και το σύνολο των τόκων εφεξής θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι τράπεζες.

Τέλος, προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v