Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Θωρακίζεται» η ΚτΠ για να τρέξει κρίσιμα έργα

Στην προκήρυξη έργου παροχής υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων προχώρησε η ΚτΠ. Στόχος η ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η διασφάλιση του φορέα. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Θωρακίζεται» η ΚτΠ για να τρέξει κρίσιμα έργα

Πέντε από τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που προωθούνται άμεσα, υλοποιεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», αναδεικνύοντας και τον καταλυτικό ρόλο της ΚτΠ στο εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής «αναδιάρθρωσης» των υφιστάμενων διοικητικών δομών.

Προκειμένου να αποδώσει όσο το δυνατό ταχύτερα χωρίς καθυστερήσεις και απώλεια χρημάτων, η ΚτΠ προχωρά σε διαγωνισμό για τη θωράκισή του κυρίως όσον αφορά στη διασφάλιση του Εσωτερικού Ελέγχου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «παροχής υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων για την Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής μόνο. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 13-09-2021 και ώρα 12:00.

Σκοπός και στόχοι της σύμβασης 

Η Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, την πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες, προβαίνει στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω της ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο των υπηρεσιών αξιολόγησης - εκτίμησης των δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφιστάμενων δικλίδων ασφαλείας ανα διαδικασία παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και πρόταση προτυποποίησης - βελτιστοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών προς ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη διασφάλιση του φορέα.

Ο λειτουργικός και ευρύτερος ορισμός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει δράσεις όπως την εποπτεία της Διοίκησης του φορέα για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για την παροχή των υπηρεσιών, οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και οι επιχειρησιακές πρακτικές είναι σύμφωνες με τις καθορισμένες πολιτικές, επιχειρησιακούς στόχους και κριτήρια απόδοσης.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σχετίζεται με τη θέσπιση ενός συστήματος όπου όλες οι ενέργειες παρακολουθούνται προληπτικά, οι παρατυπίες διορθώνονται και οι ελλείψεις αναφέρονται στη Διοίκηση.

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατάρτιση εγχειριδίου Διαδικασιών κατόπιν Αξιολόγησης - Εκτίμησης Δημοσιονομικών Κινδύνων με περιεχόμενο την καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν διεργασίες με δημοσιονομικό χαρακτήρα, αξιολόγηση των κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας που υφίστανται και κατάρτιση προτάσεων για τον περιορισμό των κινδύνων ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

Το εγχειρίδιο θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει:

  • αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
  • καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό κύκλωμα
  • καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα
  • καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα
  • καταγραφή προτεινόμενων - προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της εταιρείας.

Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Πέντε από τα 12 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που προωθούνται άμεσα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ΚτΠ. Τα  έργα συνολικού προϋπολογισμού 294,7 εκατ. ευρώ, στα οποία φορέας υλοποίησης επιλέχθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι τα εξής:

  1. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση. - Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ
  2. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. - Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ
  3. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. - Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ
  4. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. - Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ
  5. Tο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. - Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v