Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεκινά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Παρακαταθηκών και Δανείων

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση των φακέλων δανείων του ΤΠΔ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου.

Ξεκινά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Παρακαταθηκών και Δανείων

Τη δημιουργία μιας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων για όλα τα δάνεια, που θα μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου κάθε δανείου, προβλέπει το Υποέργο 1: «Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων», του Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ)», που προκήρυξε η ΚτΠ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ και σκοπός του είναι η βέλτιστη διαχείριση της πληροφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου του ΤΠΔ, με τη δημιουργία μιας πλήρους και ενημερωμένης βάσης δεδομένων για όλα τα δάνεια, με τις εξασφαλίσεις που αντιστοιχούν σε κάθε δάνειο και την τήρηση επικαιροποιημένης βάσης αποτίμησης των εξασφαλίσεων αυτών για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου.

Παράλληλα το έργο θα επιφέρει σημαντική μείωση χρόνου αλλά και κόστους καθώς για ενημέρωση για κάθε δανειακή σύμβαση απαιτείται επίσκεψη στο φυσικό αρχείο.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, η ψηφιοποίηση (σάρωση και μεταδεδομένα σάρωσης) των φακέλων των δανείων που έχουν χορηγηθεί από το ΤΠΔ και η εξαγωγή και καταχώρηση δεδομένων για την ηλεκτρονική εκμετάλλευση του περιεχομένου των φακέλων των δανειοληπτών, μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Εγγράφων και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΠΔ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 17 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/02/2022 και ώρα 14:00 και η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20/01/2022.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 04-03-2022 και ώρα 14:00.

Οι βασικοί στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι:

  1. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης εγγράφων του δανειακού αρχείου, ώστε να είναι ευχερέστερη η διαθεσιμότητα της σχετικής πληροφορίας.
  2. Η προστασία του αρχείου από φθορές και απώλειες μέσω ψηφιοποίησης. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων»
  3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας, σχετικά με την τήρηση και επικαιροποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για την Εθνική Βάση Αναλυτικών Πιστωτικών Δεδομένων (Anacredit).
  4. Η υποστήριξη των νομικών ενεργειών του ΤΠΔ σχετικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο.
  5. Η υποστήριξη των αναγκών του ΤΠΔ για την παραγωγή οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

(α) η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων,

(β) η ψηφιοποίηση των φακέλων των δανείων των Διευθύνσεων Χορήγησης & Εξυπηρέτησης Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών -η οποία περιλαμβάνει τη σάρωση και την καταχώριση μεταδεδομένων σάρωσης και

(γ) η εξαγωγή και καταχώριση δεδομένων για την ηλεκτρονική εκμετάλλευση του περιεχομένου των φακέλων των δανειοληπτών, μέσω του ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει, ενδεικτικά, για:

  • την παραμετροποίηση των προσφερόμενων στοιχείων της λύσης του, σύμφωνα με της απαιτήσεις του έργου, όπως αυτές θα έχουν οριστικοποιηθεί στη μελέτη εφαρμογής
  • την εγκατάσταση στο GCloud και την παραμετροποίηση του λογισμικού συστήματος, βάσεων δεδομένων και λοιπού λογισμικού και τη ρύθμιση για την εξασφάλιση της συλλειτουργίας με τις υφιστάμενες υποδομές
  • τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών
  • τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού.

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών

Το ΤΠΔ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι κύριες δραστηριότητες του ΤΠΔ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη χορήγηση δανείων, προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας αλλά και η παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στεγαστικού τομέα.

Για το υφιστάμενο αλλά και το νέο δανειακό χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τις αντίστοιχα διαδικασίες του Φορέα, τηρείται Φάκελος Δανείου, με σημαντικό αριθμό εγγράφων να αρχειοθετούνται σε φυσική μορφή.

Παρούσα Κατάσταση - Αναγκαιότητα Υλοποίησης

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού έχει δώσει οδηγίες για τη δημιουργία της Εθνικής Βάσης Αναλυτικών Πιστωτικών Δεδομένων (Anacredit), η τήρηση της οποίας είναι υποχρεωτική από το έτος 2018. Στα πλαίσια των οδηγιών αυτών έχει αποστείλει στο ΤΠΔ αναλυτικός πίνακας παραμέτρων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα δεδομένα (attributes) που απαιτούνται από το ΤΠΔ να συμπληρωθούν. Από τα δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν προκύπτει ότι το ΤΠΔ θα πρέπει να έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων όπου θα περιέχονται στοιχεία των δανείων που έχουν χορηγηθεί, τα στοιχεία των εξασφαλίσεων που αφορούν στα δάνεια αυτά καθώς και η αποτίμηση των εξασφαλίσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου των  δανείων του ΤΠΔ που αφορά σε νομικά έγγραφα τηρείται σε φυσική μορφή (π.χ. συμβάσεις δανείων). Συνεπώς ο  διαχειριστικός  κίνδυνος λόγω τήρησης του αρχείου σε φυσική μορφή είναι αυξημένος. Λόγω του μεγάλου όγκου του φυσικού αρχείου είναι αυξημένο κόστος διαχείρισης του αρχείου και ανεύρεσης της οποιαδήποτε πληροφορίας, καθώς και αυξημένος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων των δανειοληπτών

Tέλος, η ψηφιοποίηση  στοιχείων των φακέλων των δανείων των Διευθύνσεων Χορήγησης & Εξυπηρέτησης Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών (Δ5 & Δ6) και Δανείων  Ο.Τ.Α (Δ7) , που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις του ΤΠΔ συνολικά πάνω από 3 δις, και η δημιουργία βάσης μεταδεδομένων (metadata ή μεταδεδομένα), θα συντελέσει άμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του ΤΠΔ.

Οι φάκελοι φυλάσσονται ως επί το πλείστον στο υπόγειο, στο ισόγειο, 3ο & 4ο όροφο του κτηρίου του ΤΠΔ επί της οδού Πατησίων 34. Μετά από σχετικό αίτημα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους του ΤΠΔ ώστε να λάβουν γνώση του φυσικού αρχείου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η δράση της ψηφιοποίησης και η δημιουργία μεταδεδομένων  για την ηλεκτρονική εκμετάλλευση του περιεχομένου των φακέλων των δανειοληπτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v