Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διαγωνισμός για εγκατάσταση Wi-Fi σε νοσοκομεία

Τα ελληνικά νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται. Μετά τον διαγωνισμό για τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο ΕΔΕΤ, εγκρίθηκε νέος για εγκατάσταση νέων σημείων Wi-Fi.

Διαγωνισμός για εγκατάσταση Wi-Fi σε νοσοκομεία

Στην έγκριση δημοσίευσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων Wi-Fi προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού και αδειών) Wi-Fi και μεταγωγέων πρόσβασης σε Νοσοκομειακές Μονάδες. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού για διάστημα πέντε ετών.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 2.39 εκατ. ευρώ. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή διαδικασία και το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».

Υπενθυμίζεται ότι ένα μήνα πριν, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε προχωρήσει στη διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ / GRNET). Με το συγκεκριμένο έργο, το υπουργείο επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα των νοσοκομείων με συνδέσεις 1-10 Gbps, που θα τους επιτρέψει να γίνουν ανταγωνιστικά και να αναπτύξουν ερευνητικό έργο. 

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Συνοπτικά, αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη διασύνδεση του συνόλου των νοσοκομείων της χώρας με ταχύτητες 1-10 Gbps και η προμήθεια του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 5.000 σύγχρονων access points στα επιλέξιμα νοσοκομεία για την εξασφάλιση της καθολικής ασύρματης κάλυψης Wi-Fi σε όλους τους χώρους των επιλέξιμων νοσοκομείων,
  • Επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία στο Ηράκλειο Κρήτης,
  • Εκσυγχρονισμός και επέκταση εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των επιλέξιμων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία,
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών για τη διάθεση εικονικών υποδομών σε όλα τα επιλέξιμα νοσοκομεία,
  • Διασύνδεση των ιδιωτικών νοσοκομείων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου (με ίδιες δαπάνες) για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τους και για την πληρέστερη πρόσβαση στα δεδομένα των οικείων ασθενών,
  • Δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων και ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ και
  • Πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v