Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013

Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της AS Company που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου.

AS Company: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013
Η AS Company ανακοινώνει ότι στις 30 Απριλίου 2014 και ώρα 1000, στα γραφεία της έδρας της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι που κατέχουν 18.668.119 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2013 με πλειοψηφία 71,11% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2013, ως τακτικού του κ. Ιωάννη Καλογερόπουλου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματικής της Παναγιώτας Μαραβελέα του Κων/νου, από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2013 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

6. Την εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για νέα τριετή θητεία έως τις 30.04.2017. Ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής επανεκλέχθηκαν οι: α) Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.

Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0

7. Λοιπά θέματα.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v