Εβροφάρμα: Ζημιές €261 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο κατά 9,7%.

Εβροφάρμα: Ζημιές €261 χιλ. ευρώ στο τρίμηνο
Αυξήθηκαν ο ενοποιηµένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα στο α΄τρίμηνο σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους και από τις 5.188 χιλ. € ο ενοποιηµένος ανήλθε στις 5.730 χιλ. € αυξηµένος κατά 10,45 % και από τις 5.033 χιλ. € ο εταιρικός ανήλθε στις 5.538 χιλ. € αυξηµένος κατά 10,03%.

Τα κέρδη προ φόρων , τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο κατά 9,7% τα ενοποιηµένα και από 609 χιλ. € ανήλθαν στις 668 χιλ. € και κατά 20% τα εταιρικά που από 410 χιλ. € ανήλθαν στις 493 χιλ. €.

Επίσης τα κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 18% τα ενοποιηµένα και από -333 χιλ € περιορίσθηκαν στις -274 χιλ. € και κατά 20% βελτιώθηκαν τα εταιρικά αφού περιορίσθηκαν στις -341 χιλ. € από -424 χιλ. € .

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε -261 χιλ. € έναντι -161 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε -350 χιλ. € έναντι -188 χιλ. € αντίστοιχα. Η διαφορά οφείλεται στην επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή την προηγούµενη περίοδο και τη θετική επίδραση που είχε αυτό στον αναβαλλόµενο φόρο, περιορίζοντας τις ζηµιές µετά φόρων σε ενοποιηµένο και εταιρικό επίπεδο.

Ο συνεχώς αυξανόµενος βαθµός επάρκειας ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας γάλακτος, επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατ'επέκταση την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ωστόσο η διοίκηση της εταιρίας εφαρµόζει αυστηρά, αφενός την πολιτική µείωσης των εξόδων και αφετέρου την στοχευµένη ανάπτυξη των πωλήσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v