Αγρ. Οίκος Σπύρου: Αύξηση κεφαλαίου 640 χιλ. ευρώ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 639.999,60 ευρώ προχωρά ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου. Επενδυτικό σχέδιο στον Αλμυρό.

Αγρ. Οίκος Σπύρου: Αύξηση κεφαλαίου 640 χιλ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικός Οίκος Σπύρου προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 639.999,60€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.133.332 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και εισηγείται τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση αυτή, προκειμένου να συμμετάσχει στο παρακάτω περιγραφόμενο επενδυτικό σχέδιο.

Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου

Η εταιρεία 'ΣΠΥΡΟΥ' ενδιαφέρεται για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στον Αλμυρό Μαγνησίας, συνολικού ύψους προϋπολογισμού 1.547.640,00€ που αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου γραμμής σποροπαραγωγής για τη παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων σποράς) εκτατικής καλλιέργειας.

Οι παραγόμενοι σπόροι καλαμποκιού & μηδικής ανήκουν στο σύνολό τους σε ποικιλίες εγγεγραμμένες (registered) σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς & διεθνείς καταλόγους και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν πιστοποίηση με ελληνική/EU ετικέτα, αλλά και με διεθνή ετικέτα (OECD) με σκοπό την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Προκειμένου να επιτευχθούν και οι παραπάνω στόχοι είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση του ερευνητικού προγράμματος παραγωγής καθαρών σειρών και υβριδίων καλαμποκιού.

Η υλοποίηση της επένδυσης στον Αλμυρό θα καλυφθεί μέσω Τραπεζικού Δανεισμού με τη μεσολάβηση του Ιδιώτη Επενδυτή και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και συγκεκριμένα της εταιρίας με την επωνυμία «SEKANDER INVESTMENTS LTD».

Η εταιρία αυτή συμμετέχει σε γεωργικά προγράμματα και projects επενδύσεων στην γεωργία κυρίως στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτο, Ιορδανία, Σουδάν) καθώς και σε επιλεγμένες χώρες τις Μεσογείου, με εμπειρία στο χώρο της γεωργικής τεχνολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το κόστος χρόνου και χρήματος που απαιτεί μια δημόσια εγγραφή σε σχέση με το ζητούμενο μικρό ποσό των 639.999,60€ και έναντι της ονομαστικής αξίας 8.531.480,40€ του ήδη καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, προτείνεται όπως η αύξηση πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». Η μη κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων θα υπέβαλε την εταιρία σε σημαντικά έξοδα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση της επένδυσης.

Η ανωτέρω αύξηση θα καλυφθεί με την έκδοση 2.133.332 νέων κοινών μετοχών που θα διατεθούν στην ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,30 € εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v