Άλφα Γκρίσιν: Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών

Η Γενική Συνέλευση της Άλφα Γρκίσιν Συστήματα Ισχύος και Ελέγχου Περιβάλλοντος ΑΕ ενέκρινε ομόφωνα προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Άλφα Γκρίσιν: Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών

Συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Άλφα Γρκίσιν και ομόφωνα αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας.

Ως κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε το ποσό των 0,05 ευρώ ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προτείνεται να διαρκέσει έως και την 30.06.2015.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότηση ο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση των 10 μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 12.223.996 μετοχές, ήτοι το 82,21 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100), εκ των οποίων 12.223.996, ήτοι 82,21% με δικαίωμα ψήφου, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις :

1.Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012), βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης».

2.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013).

3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν' γένει διαχείριση της εταιρείας για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013 - 31.12.2013).

4. Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και συγκεκριμένα την εκλογή ως τακτικού Ορκωτού ελεγκτή της κ. Κλεονίκης Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, γεννηθείσας το 1958 στη Μυτιλήνη, με αρ.Ταυτ. Π 372529/1989/ TA: ΚΘ΄ Αθηνών, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281 κατοίκου Αθηνών, Κηφισίας 184Α, και του κ. Γιάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1979 στη Αθήνα, με αρ. Ταυτ. Φ 065007/2000 / ΑΤ: Βύρωνα, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κατοίκου Αθηνών, Πολέμου 41, Βύρωνας, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

5.Αποασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 7 μέλη και εξέλεξε τα κάτωθι μέλη :
1. Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,
2. Δημήτριος Γ. Παρθένης,
3. Μάριος Μ. Καπενεκάκης,
4. Δημήτριος Χ. Κλώνης,
5. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,
6. Σταύρος Α. Τσουκαντάς,
7. Μαριάννα Δ. Σαλίβεορυ

Στη συνέχεια η Γ.Σ. όρισε τους εκ των μελών Δημήτριο Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Α. Τσουκαντά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 30.06.2019.

6.Εγκρίθηκε η εκλογή των Κον Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2014, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

8.Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών.

9.Αποφασίστηκε η παροχή ειδικής έγκρισης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση δανείου προς θυγατρική εταιρεία.

10.Αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση Βουλγαρικής θυγατρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος.

11. Αποφασίστηκε η λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v