Άλφα Γκρίσιν: Παραμένει υπό επιτήρηση

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για την εξεύρεση λύσεων στο θέμα της ταμειακής επάρκειας και ρευστότητάς της που θα της επιτρέψει να διανύσει την παρούσα κρίση βρίσκεται η Άλφα Γκρίσιν.

Άλφα Γκρίσιν: Παραμένει υπό επιτήρηση
Η Άλφα Γκρίσιν γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της, η διοίκηση του Ομίλου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψει να διανύσει την παρούσα κρίση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v