Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Γ.Σ. στις 2 Απριλίου για επιστροφή 0,50 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Πλαίσιο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου.

Πλαίσιο: Γ.Σ. στις 2 Απριλίου για επιστροφή 0,50 ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της Πλαίσιο καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της στη Μαγούλα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρίας και του ομίλου της 26ης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 26ης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 6ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Θέμα 7ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο : Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της εταιρίας και κατ' επέκταση του ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 11.040.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας κατά 0,50 ευρώ (από 0,33 ευρώ σε 0,83 ευρώ).

Θέμα 10ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 11.040.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας κατά 0,50 ευρώ (από 0,83 ευρώ σε 0,33 ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρίας.

Θέμα 11ο : Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Θέμα 12ο : Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Θέμα 13ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v