Έλτον: Αύξηση καθαρών κερδών 8,47% στο Q1

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,02 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,47%, ενοποιημένα EBITDA 1,71 εκατ. (+7,10%) και κύκλο εργασιών ενισχυμένο κατά 7,28% στα 23,84 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο ο όμιλος της Έλτον ΑΕΒΕ.

Έλτον: Αύξηση καθαρών κερδών 8,47% στο Q1

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος της Έλτον ΑΕΒΕ στο α΄ τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον της περιόδου 01/01-31/03/2015 ανήλθε σε 23,84 εκατ. ευρώ έναντι 22,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 7,57%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 16,90 εκατ. ευρώ από 15,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένος κατά 7,28%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2015, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρία με 15,12% όσο και στον όμιλο με 15,64% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2014 ήταν 15,16% στην εταιρία και 15,78% στον όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο α΄ τρίμηνο του 2015 σε 1,71 εκατ. ευρώ (7,16%) από 1,59 εκατ. ευρώ (7,19%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 7,10%. Για τη μητρική, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,09 εκατ. ευρώ (6,43%) από 1,10 εκατ. ευρώ (7,01%) την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 1,62%.

Σε ότι αφορά τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής υποχώρησαν σε 746 χιλ. ευρώ (4,41%) από 824 χιλ. ευρώ (5,23%) την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας μείωση 9,46% λόγω κάποιων εκτάκτων εσόδων της περσινής περιόδου που ως τέτοια δεν επανεμφανίζονται στην φετινή περίοδο και λόγω αυξημένων αποσβέσεων. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ (5,26%) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,12% έναντι του 1,18 εκατ. ευρώ (5,33%) που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στο α΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 596 χιλ. ευρώ (3,53%) από 648 χιλ. ευρώ (4,11%) που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας μείωση 8,05%. Στον αντίποδα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 1,02 εκατ. ευρώ (4,28%) από 941 χιλ. ευρώ (4,24%) το α΄ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 8,47%.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά την περίοδο 01/01-31/03/2015 σε σχέση με την χρήση 2014. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής:

- Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρεείας: αύξηση κατά € 1,08 εκατ. και 1,02 εκατ. αντίστοιχα.

- Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας: αύξηση κατά € 4,23 εκατ. και 3,61 εκατ. αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 33,93% και 34,65% αντίστοιχα.

- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου και της εταιρίας: σημείωσαν αύξηση κατά € 5,76 εκατ. ευρώ και € 5,55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι ποσοστού 494,86% και 1286,92% αντίστοιχα.

- Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου και της εταιρίας κατά την περίοδο 01/01- 31/03/2015 ανέρχεται σε € 13,3 εκατ. και € 11,40 εκατ. από € 14,78 εκατ. και € 13,33 εκατ. αντίστοιχα την περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 10,04% για τον όμιλο και 14,50% για την εταιρία.

- Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 1,198 εκ. ευρώ και 596 χιλ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 2,69% και 1,43% αντίστοιχα. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του ομίλου όσο και της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v