Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Παΐρης που θα συγκληθεί στις 30 Ιουνίου.

Παΐρης: Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Παΐρης συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00, στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού 8.500.000 ευρώ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

• Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

• Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

• Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

• Ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ).

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, και σε β΄ επαναληπτική την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και 11.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v