Πετρόπουλος: Γ.Σ. στις 5/4 για επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα

Τη διανομή ή όχι μερίσματος για τη χρήση 2015 και την αύξηση και εν συνεχεία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την επιστροφή ποσού στους μετόχους καλείται να εγκρίνει η τακτική Γ.Σ. της Πετρόπουλος που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου.

Πετρόπουλος: Γ.Σ. στις 5/4 για επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα
Η εταιρία Πετρόπουλος συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 12.00, στα γραφεία της, με βασικά θέματα τη διανομή ή όχι μερίσματος για τη χρήση 2015 αλλά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.15 - 31.12.15) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.

4.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

5.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

6.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9.Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της εταιρίας και κατ' επέκταση του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v