Attica Bank: Καθαρά Κέρδη 2,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 13,2% καταγράφει η τράπεζα, ενώ εμφανίζει δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 51,5%. Μειώθηκε κατά 6% η δαπάνη για το προσωπικό. Πώς σχολιάζει η διοίκηση.

Attica Bank: Καθαρά Κέρδη 2,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Σε κερδοφορία επέστρεψε η Attica Bank το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε. Σύμφωνα με αυτές: 

* Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α' τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.

- Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 13,3 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, ήτοι αύξηση 1% περίπου.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 681 εκατ. ευρώ

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.177,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,4% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 51,5% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,6%.

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 20,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

- Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν περαιτέρω στη τρέχουσα χρήση κατά 5,8% έναντι της προηγουμένης.

- Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ κατά το Δ' τρίμηνο του 2015, ήτοι αύξηση κατά 26%. Κατά το Α' τρίμηνο της συγκριτικής περιόδου του έτους 2015 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες είχαν διαμορφωθεί σε 9 εκατ. ευρώ και η πτωτική τους πορεία ήρθε ως αποτέλεσμα των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία, της επιβολής των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με την 31/12/2015.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31/03/2016.

Πώς σχολιάζει η διοίκηση

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας. Ταυτόχρονα, είναι το πρώτο σαφές δείγμα για την επίτευξη του στόχου συνολικής κερδοφορίας για το τρέχον έτος 2016.

Ο Όμιλος, μετά και την επιτυχημένη ανακεφαλοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) της τάξης του 17,6%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, περίπου στο 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του Ομίλου για το έτος 2016. Η επιτυχία μας στις συνιστώσες αυτές, αποτελεί την προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της παραγωγής εσωτερικού κεφαλαίου και της κερδοφορίας σε μόνιμη βάση.

Η απόφαση του Eurogroup της 24/05/2016 για την επιτυχή αξιολόγηση της χώρας καθώς και τον καθορισμό πλαισίου ρύθμισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους αναμένεται να περιορίσει τις αβεβαιότητες για την ελληνική οικονομία, να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και να ενισχύσει σταδιακά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το τελευταίο σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας και επίτευξης ενός σταθερού κύκλου μεγέθυνσης της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v