Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Πτώση κερδών 61,7% στο εξάμηνο

Πωλήσεις 132,3 εκατ. ευρώ, ελαφρά μειωμένες κατά 0,8%, και κέρδη μετά από φόρους 0,9%, μειωμένα κατά 61,7%, εμφάνισε στο α' εξάμηνο της χρήσης ο όμιλος Πλαίσιο.

Πλαίσιο: Πτώση κερδών 61,7% στο εξάμηνο

Επιδείνωση κατέγραψαν στο εξάμηνο τα οικονομικά αποτελέσματα του Πλαισίου, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 0,8% στα 132,3 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ παρουσίασαν αυξητική τάση κατά 3,7%, το δεύτερο τρίμηνο.

Τα EBITDA και τα EBIT υποχώρησαν στα 2,9 εκατ. και στο 1,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αντανακλώντας σύμφωνα με τον όμιλο την υποχώρηση του μικτού κέρδους σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και κυρίως τις δυσμενείς επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Εφόσον οι επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών δεν ληφθούν υπόψη και για τα δύο εξάμηνα, οι απώλειες στα EBITDA και στα EBIT περιορίζονται σημαντικά σε 6,3% και σε 13,2% αντίστοιχα.

Επηρεαζόμενα κυρίως από τις συναλλαγματικές διαφορές, τα κέρδη πριν και μετά τη φορολογία περιορίζονται αισθητά, σε επίπεδα περί το 1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,1 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ (-68,3%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 61,7% στο 0,9 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, η Εταιρία -όπως και γενικότερα ο κλάδος λιανικής- επηρεάστηκε από την περιορισμένη ροπή για κατανάλωση των Ελλήνων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για το κοντινό μέλλον στο μακροοικονομικό πεδίο και η υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων που σκοπό είχαν να προσαρμοστούν με τα δεδομένα της συμφωνίας με τους Εταίρους, αλλά που σηματοδοτούσαν αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες των καταναλωτών για αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των πωλήσεων στους τομείς δραστηριοποίησης της Πλαίσιο, λόγω μειωμένης ζήτησης και λόγω επαύξησης του ανταγωνισμού σε μια αγορά με περιορισμένη ζήτηση. Στο περιβάλλον αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί κατορθώσαμε να συγκρατήσουμε τον κύκλο εργασιών στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, λόγω της αδιάλειπτης προσπάθειας των ανθρώπων μας και της ανθεκτικότητας της φήμης της Πλαίσιο. Στο δεύτερο μάλιστα τρίμηνο διακρίνουμε μια μικρή αύξηση των πωλήσεων. Αναφορικά με τα capital controls εκτιμούμε ότι εντός του 2016 πετύχαμε, σε συνδυασμό με ορισμένες νομοθετικές αλλαγές για χαλάρωσή τους, τη σχεδόν πλήρη εξομάλυνση των επιπτώσεών τους και επαναφορά της ομαλής τροφοδοσίας της Εταιρίας με στοιχεία απαραίτητα για το τελικό προϊόν.

Σε επίπεδο απόδοσης, το μικτό κέρδος επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα καθώς υποχώρησε σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, τα δε λοιπά στοιχεία του αποτελεσματικού λογαριασμού επηρεάστηκαν δυσμενώς από τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές για την τρέχουσα περίοδο, σε συνδυασμό με τη θετική επίδρασή τους στο πρώτο εξάμηνο 2015. Αν αφαιρέσουμε την επίπτωση από το κονδύλι αυτό (συνολική επίδραση περίπου 1,8 εκατ. ευρώ), το συγκρίσιμο EBITDA θα επιδείκνυε περιορισμένη υποχώρηση σε μέσο μονοψήφιο επίπεδο. Στα στοιχεία ενεργητικού σημειώνουμε τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, καθώς και την ολοένα βελτιούμενη σχέση ιδίων προς ξένων κεφαλαίων, γεγονός που μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους μετόχους μας ικανοποιητική μερισματική απόδοση, σε σταθερή βάση. Τέλος, ενεργούμε για να πετυχαίνουμε σε διαρκή βάση τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ώστε να επιτρέπουμε τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Διαχρονικοί στόχοι μας παραμένουν η ικανοποίηση της μεταβαλλόμενης ζήτησης προϊόντων των πελατών μας, η αμεσότητα και επάρκεια εξυπηρέτησής τους και παράλληλα η μεγιστοποίηση του οφέλους των μετόχων».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος πρόσθεσε: «Τον Απρίλιο άνοιξε στη Δάφνη το 22ο κατάστημα του Ομίλου Πλαίσιο, ένα υπερκατάστημα 2.500 τ.μ. με μία ομάδα 27 ανθρώπων που είναι ήδη κερδοφόρο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την ανασχεδίαση και την αισθητική αναβάθμιση του plaisio.gr αποτέλεσαν τα ορόσημα του πρώτου εξαμήνου. Την ίδια περίοδο, η νέα προϊοντική κατηγορία S.T.E.M., η οποία αποτελεί την τομή του παιχνιδιού με την τεχνολογία, ωρίμασε και είναι πλέον συνυφασμένη με το Πλαίσιο. Συγκρινόμενο με περυσινές πωλήσεις ενισχυμένες από το πρόγραμμα ψηφιακής αλληλεγγύης, το Πλαίσιο διατήρησε τα μεγέθη του και πέτυχε σημαντική αύξηση μεριδίων σε καθεμία από τις κεντρικές προϊοντικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα σε laptops, tablets, desktops, smartphones και τηλεοράσεις».

*Δείτε τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v