Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Νέο οργανόγραμμα για λιγότερο κόστος

Το νέο οργανόγραμμα της τράπεζας παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ. Προχωρά σε αποτελεσματική κατανομή των διοικητικών θέσεων, την διάρθρωση των δραστηριοτήτων προς όφελος της αποδοτικότητας του οργανισμού και σε εθελούσια έξοδο. Τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Attica Bank: Νέο οργανόγραμμα για λιγότερο κόστος
Η νέα Διοίκηση της Attica Bank, άμεσα μετά την εκλογή της, προχωράει σε πλήρη αναδιάταξη των δομών της Τράπεζας, με στόχο την επάνοδό της σε ομαλούς και εντατικούς ρυθμούς λειτουργίας. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε από τη Διοίκηση το νέο οργανόγραμμα της Τράπεζας, το οποίο στοχεύει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό του κόστους λειτουργίας, χωρίς να θιγεί ο κύριος κορμός των δραστηριοτήτων και της καθημερινής εσωτερικής ενασχόλησης του προσωπικού.

Αντίθετα, με την αποτελεσματική κατανομή των διοικητικών θέσεων, την διάρθρωση των δραστηριοτήτων προς όφελος της αποδοτικότητας του οργανισμού και την εθελούσια έξοδο που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., η Attica Bank θα επιτύχει δραστικό εξορθολογισμό του υφιστάμενου κόστους, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του πορίσματος του SSM και της ΤτΕ.

Η νέα Διοίκηση, μέσω των σημερινών αποφάσεων του Δ. Σ. και μιας σειράς ενεργειών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, αποδεικνύεται ότι είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου η απαιτούμενη αναδιοργάνωση της Τράπεζας να έχει και άμεσα αποτελέσματα και να την θωρακίζει σε μακροχρόνια βάση.

Επιπλέον, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, η Attica Bank, προχωράει σε αναβάθμιση του μηχανογραφικού της κέντρου, ώστε με τη χρήση των πλέον προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να βοηθηθούν και ενισχυθούν σε καθοριστικό βαθμό, όλες οι λειτουργίες της Τράπεζας.

Τέλος, η Τράπεζα θα ήθελε να ευχαριστήσει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη που δείχνουν και δίνει την διαβεβαίωσή της ότι, μέσω των συντονισμένων ενεργειών της νέας Διοίκησης, θα ανεβάσει το επίπεδο των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου της Attica Bank

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου της Attica Bank για το Α’ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.188,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,2%.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 6,2%. Εάν ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 1,8%. Οι δε αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 30/06/2016 κατά ποσοστό 1,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 30% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

Σημειώνεται όμως ότι τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Α’ εξαμήνου 2016 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 38.6% σε σχέση με το Β’ εξάμηνο του 2015, περίοδο για την οποία είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30/06/2016.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2016 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Ο Όμιλος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,2%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι τι οποίο σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του Ομίλου για το έτος 2016.

Η δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους αυτούς, αποτελεί την προϋπόθεση για την επαναφορά της Τράπεζας στην δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών για τις οποίες έχει δεσμευθεί θα οδηγήσει σε ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ήδη η θετική πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου 2016 που συνοδεύτηκε από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες και από τη σταδιακή βελτίωση της καταθετικής βάσης. Παρά τις αρχικές προβλέψεις η ύφεση του Α’ εξαμήνου 2016 ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα μεγεθυνθεί με την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του». 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v