Εβροφάρμα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022.

Εβροφάρμα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν της εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση της 20.6.2017, αυτό συγκροτήθηκε σε σώµα  και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των µελών του ως εξής :

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2. Παπαζηλάκης Πασχάλης , Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος , Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Ζιούτας ∆ηµήτριος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022.

Η από 20.6.2017 Γενική Συνέλευση της εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα µέλη τους κ.κ. Ζιούτα ∆ηµήτριο και Θεοδωρίδη Παναγιώτη, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των µελών του ως εκτελεστικών και µη εκτελεστικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος, εκτελεστικό µέλος.

2. Παπαζηλάκης Πασχάλης, εκτελεστικό µέλος.

3. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος.

4. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος.

5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος.

Τέλος, για την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του στο σύνολό τους, ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων, ανατέθηκαν στον κ. Παπαζηλάκη Αθανάσιο, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v