Πειραιώς: Στο 1,6 δισ. o «λογαριασμός» από το IFRS 9

Στα 2 δισ. εκτιμώνται οι προβλέψεις της τράπεζας για το 2017. Εντός των στόχων η μείωση σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και κόκκινα δάνεια στα τέλη 2017. Αυξάνεται ο δείκτης κάλυψης των NPE στο 52% και των NPL στο 82%. Τα projects σε εξέλιξη.

Πειραιώς: Στο 1,6 δισ. o «λογαριασμός» από το IFRS 9

Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και της πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), ενώ παράλληλα διευκολύνει τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του εξόδου προβλέψεων στο μέλλον, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα σημειώνει ότι με βάση την προκαταρκτική εκτίμηση, η επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 ανέρχεται στο €1,6 δισ.

Οπως αναφέρει, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 15,5%
στις 31.12.2017 pro-forma, για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη.

O Όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1.

Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται σε €2,0 δισ. (€1,2 δισ. το 4ο 3μ. 17) έναντι €1 δισ. το έτος 2016. 

Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%. Pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι δείκτες ανέρχονται στο 52% και 82% αντιστοίχως

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα αναλογούντα στους μετόχους, εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από προβλέψεις κατά το 4o 3μ. 17 να αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας. Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι οριακά θετικά. 

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας μειώθηκε στα €31,3 δισ. στα τέλη Δεκ. 2017 έναντι στόχου €31,5 δισ., €2,5 δισ. χαμηλότερα σε ετήσια βάση 

Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) της Τράπεζας μειώθηκε στα €19,8 δισ. αντιστοίχως, έναντι στόχου €20,1 δισ., €3,4 δισ. χαμηλότερα σε ετήσια βάση

Η Tράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για τα NPEs μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.

Ειδικά για το τελευταίο, η Τράπεζα έχει 2 projects σε εξέλιξη:

(α) €1,6 δισ. επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις (€2,0 δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και

(β) €0,4 δισ. μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (€2,3 δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στον δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus