Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Αύξηση 35,4% στα καθαρά κέρδη 9μήνου

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 2.100 χιλ. έναντι € 1.548 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

BRIQ: Αύξηση 35,4% στα καθαρά κέρδη 9μήνου

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της BRIQ Properties ανήλθαν σε € 1.522 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019 έναντι € 1.124 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 35,4%.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2019 - 30.09.2019 είναι τα ακόλουθα:

 Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 2.100 χιλ. έναντι € 1.548 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

 Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 60,4% και ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. έναντι € 888 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 Τα κέρδη προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε € 1.695 χιλ. έναντι € 1.289 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 20,7% και ανήλθαν σε € 1.015 χιλ. έναντι € 841 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 Η εσωτερική λογιστική αξία μετοχής (NAV) ανήλθε σε € 2,60.

 

(1) Δεν περιλαμβάνονται i) κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ii) έξοδα € 92,2 χιλ που κεφαλαιοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού και iii) έχει γίνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στην περίοδο καθώς τα αποτελέσματα εννεάμηνου έχουν επιβαρυνθεί με το 100% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v