Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

BriQ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η «BriQ Properties» ανακοινώνει το νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 2020, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Mέλος

2. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος

5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Mέλος

7. Ευστράτιος Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

8. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 2020, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

1. Άννα Αποστολίδου, Πρόεδρος

2. Θεόδωρος Φέσσας, Μέλος

3. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής, Μέλος

5. Φαίδων Ταμβακάκης, Μέλος

6. Ελένη Λινάρδου,

Μέλος Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών

1. Φαίδων Ταμβακάκης, Πρόεδρος

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, Μέλος

3. Μάρκος Μπιτσάκος, Μέλος

Η θητεία των ως άνω επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η «BriQ Properties» η Γενική Συνέλευση της 30.03.2020 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία θα αποτελείται από δύο Aνεξάρτητα Mη Eκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα Mη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο Aνεξάρτητα Mη Eκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και το Mη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, που θα καταλάβουν τις θέσεις των  μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και αφού βεβαιώθηκε ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τέσσερα (4) έτη ή μέχρι την 1η Απριλίου 2024, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Μαρτίου 2020 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου και Φαίδων Ταμβακάκη του Δημητρίου και το Μη Εκτελεστικό μέλος κ. Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 30.03.2020, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου του Δημητρίου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους εξής:
 Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Πρόεδρος
 Φαίδων Ταμβακάκη του Δημητρίου, Μέλος
 Μάρκο Μπιτσάκο, του Γρηγορίου, Mέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v