Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Τροποποίησης του προγράμματος ΜΟΔ

Τη μείωση του ανώτατου ποσού του ΜΟΔ σε €31.950.000 και τη μετάθεση κατά έξι μήνες της ημερομηνίας ξήξης του ΜΟΔ, ήτοι την 31/07/2021, αποφάσισε το ΔΣ.

Trastor: Τροποποίησης του προγράμματος ΜΟΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 30/04/2020 συνεδρίασή του αποφάσισε να τροποποιήσει το Πρόγραμμα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Πρόγραμμα ΜΟΔ), ως προς τα εξής:

• Μείωση του ανώτατου ποσού ΜΟΔ από €41.084.115,00 σε €31.950.000,

• Μετάθεση κατά έξι (6) μήνες της Ημερομηνίας Λήξης του ΜΟΔ, ήτοι την 31/07/2021.

Συνεπεία της ανωτέρω τροποποίησης του Προγράμματος ΜΟΔ, η Εταιρεία και ο ομολογιούχος δανειστής WRED LLC, συμφώνησαν να τροποποιήσουν την από 20/11/2020 Σύμβαση Κάλυψης ΜΟΔ, σύμφωνα με την οποία ο ομολογιούχος δανειστής έχει αναλάβει να καλύψει το σύνολο των ομολογιών κάθε σειράς / επιμέρους έκδοσης που εκδίδεται και διατίθεται στο πλαίσιο του από 20/11/2019 Προγράμματος ΜΟΔ, (η «Σύμβαση Κάλυψης ΜΟΔ»), ως προς τους ακόλουθους όρους:

• Μείωση του ανώτατου ποσού ΜΟΔ από €41.084.115,00 σε €31.950.000,

• Παράταση κατά έξι μήνες της Περιόδου Διάθεσης του ΜΟΔ, ήτοι μέχρι 30/06/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η WRED LLC, σε συνέχεια απόκτησης την 12/12/2019 του συνολικού ποσοστού που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο ο προηγούμενος μέτοχος Wert Red S.à.r.l., υποκατέστησε αυτόν πλήρως ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από το ΜΟΔ και τη Σύμβαση Κάλυψης ΜΟΔ.

Για την ως προς τους προαναφερόμενους όρους τροποποίηση της Σύμβαση Κάλυψης ΜΟΔ, η οποία αποτελεί συναλλαγή του Εκδότη με συνδεδεμένο μέρος κατά τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, χορηγήθηκε η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του ν. 4548/2018 με βάση την από 24/04/2020 συνημμένη «Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης» του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ελευθερίου Κουτσόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651), Grant Thornton σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή, ήτοι η τροποποίηση της Σύμβασης Κάλυψης ΜΟΔ ως προς τους προαναφερόμενους όρους, αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.

Περαιτέρω, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12/12/2019 για το ποσό των €72.621.587,70 (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών) μέσω έκδοσης έως 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και με τιμή διάθεσης €0,90, οι βασικοί μέτοχοι, WRED LLC και Τράπεζα Πειραιώς, κοινοποίησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 30/04/2020, νέες δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 12/12/2019 (η «Αύξηση») σύμφωνα με τις οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην Αύξηση ασκώντας μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Ειδικότερα, η WRED LLC προτίθεται να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην Αύξηση για το ποσό των €14,95 εκατ. και ο μέτοχος Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να ασκήσει μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην Αύξηση για το ποσό των €22,0 εκατ.

Περαιτέρω, οι δύο βασικοί μέτοχοι δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να πωλήσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσουν τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκήσουν αλλά θα τα αφήσουν να εκπνεύσουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 30/04/2020, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τις προαναφερόμενες νεότερες δηλώσεις πρόθεσης μερικής άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης των βασικών μετόχων καθώς και την πρόθεσή τους να μην μεταβιβάσουν τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκήσουν αλλά να τα αφήσουν να εκπνεύσουν, το διαφοροποιημένο επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας, όπως αναπροσαρμόστηκε υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της οικονομικής επίδρασης της επέλευσης της Covid-19, καθώς και ότι τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας δεν θίγονται, αποφάσισε ομόφωνα ότι μετά τη διάθεσή των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που θα ασκηθούν κατά την περίοδο άσκησης και στην ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων προεγγραφής από τους ασκήσαντες πλήρως δικαιώματα προτίμησης, δεν θα προβεί σε διάθεση των υπολοίπων αδιάθετων μετοχών που θα απομείνουν λόγω της μερικής άσκησης ή μη άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v