Υπερδιπλάσιο μέρισμα από την ΕΥΑΘ

Τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν στο ποσό των € 14,658 χιλ. έναντι € 14.001 χιλ. το 2018, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 72.686 χιλ.

Υπερδιπλάσιο μέρισμα από την ΕΥΑΘ

Αυξημένα κέρδη μετά από φόρους και οριακά μειωμένο κύκλο εργασιών εμφάνισε η ΕΥΑΘ στην εταιρική χρήση 2019.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,126 ευρώ που είχε διανεμηθεί στην περυσινή οικονομική χρήση. Επιπλέον, το ποσό αυτό θα φορολογηθεί φέτος με 5% έναντι 10% πέρυσι. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της EΥΑΘ, με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 € σε 25€ και λόγω μείωσης της έκπτωσης συνεπούς πελάτη από πλευράς παρόχων, τη μείωση της πρόβλεψης επισφαλειών βάσει του ΔΠΧΑ 9, καθώς και την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 72.686 χιλ. έναντι € 73.030 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,47%.

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 29.069 χιλ. έναντι € 30.286 χιλ. το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,02%.

- Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 20.652 χιλ. έναντι € 20.951 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 1,42%.

- Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 14,658 χιλ. έναντι € 14.001 χιλ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,70%.

- Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 25.925 χιλ. έναντι € 25.478 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,75 %.

- Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 75.844 χιλ. αυξημένα κατά 5,88%,

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. ,διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

- Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2019 σε € 183.212 χιλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v