Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Forthnet

Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2020, από τη ΓΣ.

Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Forthnet

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Forthnet την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2020.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Παροχή άδειας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

8. Παροχή της κατ’ άρθρο 98 Ν. 4548/2018 άδειας προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννο Μιχαηλίδη.

9. Λήψη αποφάσεων κατ’ άρθρο 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v