Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κατήγγειλε τα δάνεια της ΑΕΓΕΚ η Alpha Bank

Η εταιρεία ενημερώθηκε ότι οφειλές συνολικού ύψους 186 εκατ. ευρώ, από δύο ομολογιακά δάνεια, καθίστανται άμεσα απαιτητές.

Κατήγγειλε τα δάνεια της ΑΕΓΕΚ η Alpha Bank

Εξώδικα από την Alpha Bank με τα οποία ενημερώθηκε ότι οφειλές συνολικού ύψους 186 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές, έλαβε η ΑΕΓΕΚ.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι σήμερα, τη 12η Ιουνίου 2020, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπό την ιδιότητά της τελευταίας ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, δύο Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης δανείων, η πρώτη αφορά στην από 10.6.2013 Σύμβαση υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία AΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την AΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €271.500.000,00 καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρoν με την εκδότρια εταιρία και τους λοιπούς εγγυητές, να καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €178.961.385,85, η δεύτερη εξώδικη αφορά στην από 8.12.2011 Σύμβαση υπό τον αυτό ως άνω τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία AΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την AΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €20.000.000,00, καθιστώντας και αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εκδότρια εταιρεία και τους λοιπούς εγγυητές, όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €7.007.103,64.

Η Εταιρεία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη, επισημαίνει η ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v