Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

XA: Από 6/7 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Trastor

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 02.07.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 41.350.798 νέων μετοχών.

XA: Από 6/7 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Trastor

Η Trastor ανακοινώνει ότι από την 06.07.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12.12.2019 δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 29.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 02.07.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 41.350.798 νέων μετοχών. Οι ως άνω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους € 37.215.718,20, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους € 448,7 χιλ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.1.«Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 04.06.2020 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v