Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 27/10 σε διαπραγμάτευση οι 3,39 εκατ. νέες μετοχές της ΣΙΔΜΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 18.336.001,05 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.582.223 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,35 ευρώ.

ΧΑ: Από 27/10 σε διαπραγμάτευση οι 3,39 εκατ. νέες μετοχές της ΣΙΔΜΑ

Η εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 27.10.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 3.395.556 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος, η οποία καλύφθηκε δια της εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ».

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η από 25.05.2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.584.000,60, δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλύπτονταν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ (εφεξής «η Αύξηση») και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 Ν. 4548/2018, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίσθηκε η δυνατότητα η τιμή διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων δυνάμει της με αριθμό 66875/29.06.2020 (ΑΔΑ: 69ΒΧ46ΜΤΛΡ-ΛΨΕ) απόφασης του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ κατ' άρθρο 9 ν. 4548/2018 την 29η Ιουνίου 2020.

Την 24.09.2020, υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ και της Εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, δυνάμει του οποίου η ΜΠΗΤΡΟΣ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80) προς κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 8.005.571,80, ήτοι 2,35766154476769 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 23.09.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της από 25.05.2020 τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους αποφασίστηκε να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω, την 16.10.2020, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, την ολοσχερή και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της Αύξησης, ήτοι ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.421.571,20).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 18.336.001,05 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.582.223 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,35 ευρώ.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι σε αντάλλαγμα της Αύξησης θα δοθούν στην εισφέρουσα εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 3.395.556 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v