Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Αμυνες στη μάχη με τις επιπτώσεις της πανδημίας

Η εταιρία τονίζει ότι διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ενώ πρόσθετο όπλο είναι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλλά και η σύναψη νέων ομολογιακών δανείων.

ΣΙΔΜΑ: Αμυνες στη μάχη με τις επιπτώσεις της πανδημίας

Σε συνέχεια της υπ αρ πρωτ. 2333 / 27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιήθηκε στη ΣΙΔΜΑ στις 30.10.2020, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρίας, η εταιρία προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, της παραγράφου 3.5.6. Μακροοικονομικό περιβάλλον (Covid-19):

Από την στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον συγκεκριμένο ιό σε πανδημία, η διοίκηση της Εταιρείας έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων της ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία της.

Τα μέτρα που αφορούσαν στους εργαζόμενους της περιλάμβαναν περιοδικότητα στην απασχόληση του προσωπικού της και συγκεκριμένα, παρότρυνε την εξ αποστάσεως εργασία για τους εργαζόμενους που το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει, ενώ για αυτούς που η παρουσία τους στα γραφεία επιβάλλεται έχει εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία για την αποφυγή συνωστισμού. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε πλήρης ενημέρωση του προσωπικού της σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης, ενώ συνεχίζονται και παρέχονται στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα αντιβακτηριδιακά υλικά και γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εργασίες απολύμανσης. Τέλος αναβλήθηκαν οι δια ζώσης εταιρικές συσκέψεις και ανεστάλησαν όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η Εταιρεία συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της διενεργώντας πωλήσεις προς πελάτες, αγορές από προμηθευτές και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της καθώς α) ο κλάδος που δραστηριοποιείται ήταν από τους λιγότερα πληττόμενους της αγοράς, β) εφαρμόζει αυστηρό πιστωτικό έλεγχο με αποτέλεσμα οι συνεργαζόμενοι πελάτες της να είναι οι πλέον αξιόπιστοι της αγοράς ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες και γ) έχει μεγάλη διασπορά προμηθευτών από διάφορες χώρες ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Αναφορικά μάλιστα με τα σημεία α) και β) ανωτέρω, από τα υπόλοιπα των πελατών της Εταιρείας το 2ο τρίμηνο 2020, μόλις ποσοστό 9% αφορούσε υπόλοιπα πελατών, οι οποίοι ενέπιπταν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που επλήγησαν από την πανδημία, και των οποίων οι λήξεις των αξιογράφων έλαβαν παράταση με βάσει τις δημοσιευμένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επιπλέον, η Εταιρεία και ο Όμιλος το β' τρίμηνο του 2020 βελτίωσαν τα στοιχεία του Ενεργητικού ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες της πανδημίας, και πιο συγκεκριμένα, μείωσαν τα Αποθέματα κατά 1,8 εκ ευρώ σε επίπεδο Εταιρείας και κατά 3,8 εκ ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, και αύξησαν τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, κατά 1,5 εκ ευρώ σε επίπεδο Εταιρείας και κατά 2 εκ ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο. Σε αυτό συνετέλεσε η πλήρης αξιοποίηση των χρηματοδοτικών λύσεων και προϊόντων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Όσον αφορά στην εκτίμηση της Διοίκησης για το τέλος του έτους, ενώ ο Όμιλος και η Εταιρεία θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική έως τώρα, δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την κατάσταση της αγοράς, καθώς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας. Παραμένει άγνωστο αν θα προκύψουν νέα περιοριστικά μέτρα στην αγορά με αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας.

Εν τούτοις, για το δ' τρίμηνο του 2020 και για το α' τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για υλοποίηση έργων.

Επιπλέον, ο Όμιλος σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την θέση της στην αγορά που της προσφέρει η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, διατηρώντας άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές του για την προμήθεια πρώτων υλών, και με τους πελάτες του, των οποίων έθετε και συνεχίζει να θέτει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών τους.

Ακόμα η Εταιρεία επιδιώκει να βελτιώσει το Κεφάλαιο Κίνησής, με την σύναψη των νέων Ομολογιακών Δανείων, όπως εγκρίθηκαν με την από 31.08.2020 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.

Τέλος, ο Όμιλος συνεχίζει και διατηρεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών (80% των εμπορικών απαιτήσεων είναι ασφαλείς με ίδια συμμετοχή 10%), διατηρεί την διασπορά του πελατολογίου του στα ίδια επίπεδα με το περασμένο έτος (κανένας πελάτης δεν έχει συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 2,0%), ενώ διατηρεί και υψηλά ταμιακά διαθέσιμα ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σε περίπτωση δυσμενής μεταβολής του εξωτερικού περιβάλλοντός.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v